• Kiểu: Bơm ly tâm
  • Ứng dụng: Hệ thống bơm dầu điều
  • Địa điểm: Đồng Nai