Kiểu: Bơm trục vít Sydex

Ứng dụng: Bơm bùn sơn

Địa điểm: KKT Dung Quốc, Quảng Ngãi.