• Kiểu: Bơm chìm
  • Ứng dụng: Xử lí nước thải
  • Địa điểm: TH Nghệ An
  • Năm thực hiện: 2020